Новини

Отримувачі субсидій підвищення тарифів не відчують

При ді­ючій сис­те­мі на­дан­ня суб­си­дії всі 3,1 млн до­мо­гос­по­дарств, які от­ри­му­ють суб­си­дію, жод­ним чи­ном не від­чу­ють під­ви­щен­ня та­ри­фів, ос­кіль­ки це пок­ри­єть­ся збіль­ше­ним роз­мі­ром суб­си­дії. Про це й­деться на сай­ті Мі­ніс­терс­тва со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки.

Ті до­мо­гос­по­дарс­тва, які ра­ні­ше не ко­рис­ту­ва­лись суб­си­ді­ями, але при зрос­танні вит­рат на ко­му­нал­ку їм склад­но оп­ла­чу­ва­ти ЖКП, мо­жуть звер­ну­ти­ся за офор­млен­ням суб­си­дії, у то­му чис­лі, дис­танцій­но че­рез веб-сайт або за­пов­нивши за­яву і дек­ла­ра­цію і від­пра­вив­ши її пош­тою до ор­га­ну со­ці­аль­но­го за­хис­ту на­се­лен­ня.

Крім цього, май­же 1,8 млн сі­мей ко­рис­ту­єть­ся піль­га­ми при оп­ла­ті ЖКП і ма­ють зниж­ку від 25 до 100 від­сотків за­леж­но від ка­те­го­рії піль­го­ви­ка.

Leave a Comment